Algemene voorwaarden

Algemeen

a) Dit document bevat de Algemene Voorwaarden van Informaxion B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hulswitweg 14 te Haarlem. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtshandeling van Informaxion B.V. en op iedere Overeenkomst met Informaxion B.V.

b) Het accepteren van een aanbieding of offerte of het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

c) Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen steeds de hierna volgende betekenis, waarbij het niet uitmaakt of deze termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld, dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt:

1.1 Account: een account van Klant, zoals te ontsluiten via de website van Informaxion, of aangeboden door Informaxion, al dan niet via specifieke diensten websites als Faxservice.nl of sms-services.nl.

1.2 Informaxion: Informaxion B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hulswitweg 14 te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 53716884.

1.3 Dienst(en): de specifieke dienst die Informaxion met de Klant overeenkomt, beschreven in de Offerte of Overeenkomst(en), zoals maar niet beperkt tot het verzenden, ontvangen en doorsturen van (tekst)berichten via Fax, E-mail, SMS, WhatsApp of andere berichtendiensten bijvoorbeeld via een online Portaal en/of API.

1.4 Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Informaxion een overeenkomst aangaat.

1.5 Gebruiker: een natuurlijke- of rechtspersoon die door Klant geautoriseerd is om gebruik te maken van de Dienst.

1.6 IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede en rechten op knowhow.

1.7 Content: alle informatie, waaronder gegevens, documenten en materialen, die Klant en Gebruikers op enigerlei wijze via de Dienst ter beschikking stelt of uitwisselt waaronder maar niet beperkt tot inhoud van berichten, mediabestanden en Persoonsgegevens.

1.8 Offerte: een aanbod van Informaxion per mail of per post tot het leveren van een Dienst of Diensten. In het aanbod wordt in ieder geval beschreven wat bij de Dienst inbegrepen is en welke vergoeding de Klant bij aanvaarding van het aanbod verschuldigd zal zijn.

1.9 Overeenkomst: de afspraken tussen Informaxion en Klant die onder andere (maar niet uitsluitend) voortvloeien uit de door Klant geaccepteerde Offerte(s) en op grond waarvan de Dienst geleverd wordt, waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.

1.10 Partij/Partijen: Klant en Informaxion afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk.

1.11 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.12 Portaal: de door Informaxion geleverde internettoepassing ten behoeve van het beheer van online communicatie kanalen en waarop Klant en Gebruikers onder meer statistieken ter beschikking kunnen stellen of uitwisselen. Ook wel aangeduid als Dashboard of Servicedesk.

1.13 Schriftelijk: Onder Schriftelijk valt naast beschreven papier ook e-mail, communicatie via het Account en communicatie per fax, mits de integriteit van het bericht en de identiteit van de ontvanger voldoende vaststaat.

1.14 SLA: een Service Level Agreement zoals overeen te komen of gekomen tussen Klant en Informaxion ten behoeve van de Dienst en waarin specifieke niveaus van dienstverlening zijn uitgewerkt.

1.15 Website: de websites informaxion.nl, www.sms-services.nl, www.faxservice.nl van Informaxion en onderliggende pagina’s.

Artikel 2. Offertes & aanbiedingen

2.1 Offertes mogen door Informaxion per e-mail worden toegezonden aan Klant en Klant is gerechtigd om per e-mail akkoord te geven op Offertes van Informaxion.

2.2 Offertes of andere aanbiedingen van Informaxion zijn vrijblijvend en blijven uiterlijk tot 30 dagen na de datum geldig. Voor andere aanbiedingen geldt dat deze geldig blijven tot uiterlijk 30 dagen na de datum waarop het betreffende aanbod is gedaan.

2.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Informaxion niet gebonden aan een, door een potentiële Klant gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van Informaxion.

2.4 Enige door Informaxion kenbaar gemaakte levertijden of andere termijnen voor prestaties aan de zijde van Informaxion zijn slechts indicatief. Overschrijding van de voornoemde levertijden of termijnen geeft een (potentiële) Klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

2.5 Enige door Informaxion kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

2.6 Informaxion kan niet aan een Offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Overeenkomsten & rangorde

3.1 Overeenkomsten tussen Informaxion en Klant komen slechts tot stand wanneer de Klant schriftelijk akkoord gaat met een Offerte, Overeenkomst of ander aanbod van Informaxion.

3.2 Overeenkomsten komen tot stand voor de duur zoals beschreven in de Overeenkomst, bijbehorende Offerte of ander aanbod van Informaxion. Bij gebreke hiervan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt de duur van Overeenkomsten met een bepaalde duur steeds stilzwijgend verlengd met de duur van 12 kalendermaanden tenzij een der Partijen tenminste drie kalendermaanden tegen het einde van de Overeenkomst Schriftelijk opzegt.

3.4 Een Overeenkomst kan slechts met instemming van beide Partijen Schriftelijk gewijzigd worden.

3.5 Ieder der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is, met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien en zodra:

a. de andere Partij in staat van faillissement is verklaard;
b. de andere Partij surseance van betaling is verleend;
c. één der Partijen is ontbonden of geliquideerd.

3.6 Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, heeft Informaxion het recht de uitvoering van alle met de betreffende Klant gesloten Overeenkomsten op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van Informaxion op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

3.7 In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:

a. de Overeenkomst;
b. de SLA, indien deze separaat door Partijen is overeengekomen;
c. de Verwerkersovereenkomst, indien deze separaat door Partijen is overeengekomen;
d. deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Account

4.1 Indien de Klant over een Account dient te beschikken om gebruik te kunnen maken van de Diensten, zal Informaxion aan Klant een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Klant toegang tot het Account waarmee Klant de Diensten kan beheren, een en ander binnen door Informaxion gestelde grenzen.

4.2 Zonder toestemming van Informaxion is het Klant verboden de door Informaxion verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig instellen en bewaren van wachtwoorden en gebruikersnamen en stelt Informaxion onverwijld op de hoogte wanneer sprake is van verlies van gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Informaxion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden bij Klant.

4.3 Informaxion is gerechtigd om de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van Klant te wijzigen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Diensten van Informaxion.

4.4 Informaxion is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikerscodes of wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat Gebruikers die inloggen met een gebruikerscode en wachtwoord daarvoor toestemming hebben van de desbetreffende Klant. Zodra Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat gebruikerscodes of wachtwoorden bekend zijn bij onbevoegden, dient Klant Informaxion daarvan onverwijld in kennis te stellen. Klant vrijwaart Informaxion tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan dit door derde gebruiken van de Dienst.

Artikel 5. Gebruik van de Dienst

5.1 Informaxion verleent met de Overeenkomst aan Klant voor de duur van de Overeenkomst een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op gebruik van de Dienst.

5.2 Klant kan het gebruiksrecht als in het vorige lid bedoeld uitsluitend sublicentieren aan Gebruikers die op hun beurt een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht krijgen de Dienst te gebruiken.

5.3 Klant is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer van de Dienst. Klant draagt zelf zorg voor de ingebruikneming van de Dienst, de juiste instellingen van de Dienst en de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan. Klant en haar Gebruikers hebben een werkende internetverbinding, een randapparaat (zoals pc, laptop of smartphone) met een(redelijk recente versie van)gangbare webbrowser nodig voor gebruik van de Dienst. Informaxion kan specificeren welke internetverbinding, randapparatuur en webbrowser wel en niet worden ondersteund.

5.4 Klant staat ervoor in dat de Gebruikers te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. Klant is dan ook zelf aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik door de Gebruiker met betrekking tot de Dienst. Klant zal gepaste maatregelen nemen om misbruik te detecteren en zo mogelijk te voorkomen.

5.5 Klant vrijwaart Informaxion voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door Klant of de Gebruikers op enigerlei wijze onrechtmatig is en alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de Overeenkomst door Klant of Gebruikers.

5.6 Klant garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Informaxion mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst.

5.7 Klant onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat: smadelijke, lasterlijke, beledigende, racistische, discriminerende of haatzaaiende informatie bevat, kinderpornografie of bestialiteit betreft, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrechten, of anderszins onrechtmatig is jegens rechthebbenden, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat, waarvan Klant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, overlast of storingen kan veroorzaken bij andere Klanten van Informaxion of andere internetgebruikers, kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

5.8 Indien Informaxion een vermoeden krijgt dat de voorwaarden uit de vorige leden van dit artikel worden overtreden, is Informaxion gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om aan deze overtreding een einde te maken. Informaxion zal Klant hierover zo snel mogelijk informeren en haar waar mogelijk betrekken in de te nemen maatregelen. Informaxion is echter nimmer een schadevergoeding verschuldigd voor schade als gevolg van dergelijke maatregelen.

5.9 Informaxion is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde met een juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid vaststaat. Voorts is Informaxion gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

5.10 Informaxion is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Klant lijdt door een ingrijpen van Informaxion in het kader van een melding door een derde, ook niet wanneer de melding onterecht blijkt.

Artikel 6. Resellers

6.1 Klant is enkel gerechtigd om de Diensten van Informaxion, al dan niet onder haar eigen naam, door te verkopen, indien Klant hiervoor Schriftelijke toestemming heeft verkregen van Informaxion.

6.2 Indien Klant Diensten doorverkoopt, dan geschiedt dit voor rekening en risico van Klant. Tevens is Klant niet gerechtigd om voor of namens Informaxion overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij Informaxion mag vertegenwoordigen.

6.3 Indien Klant Diensten doorverkoopt, dan dient Klant haar klanten wezenlijk dezelfde verplichtingen op te leggen als Informaxion aan de Klant oplegt.

6.4 Indien klanten van Klant niet of niet tijdig betalen, dan ontslaat dit Klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens Informaxion.

6.5 Indien Klant Diensten doorverkoopt, dan blijft Klant te allen tijde volledig aansprakelijk voor al hetgeen haar klanten doen of nalaten via de Diensten.

6.6 Indien een Overeenkomst ten einde komt wegens een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de Klant, zal Klant haar klanten inlichten dat zij voortaan bij Informaxion terecht kunnen voor de Diensten.

6.7 Tenzij anders is overeengekomen, is Informaxion gerechtigd om met eventuele klanten van Klant te communiceren, dan wel om aan dergelijke klanten een aanbod te doen of Diensten te leveren.

Artikel 7. Consultancy

7.1 Partijen kunnen overeenkomen dat Informaxion op consultancy basis advies aan Klant verstrekt of andere dienst verleent. Een dergelijke consultancyovereenkomst dient schriftelijk gesloten te worden, Informaxion zal zich ervoor inspannen dat zij haar consultancydiensten als goed opdrachtnemer en overeenkomstig de consultancyovereenkomst verleent. Consultancydiensten worden verleend op basis van een inspanningsverplichting, ook als Informaxion een bepaald resultaat heeft toegezegd.

7.2 Als Partijen zijn overeengekomen dat de consultancydiensten gefaseerd worden verleend, is Informaxion gerechtigd de aanvang van een fase uit te stellen tot Klant het resultaat van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.3 Informaxion is uitsluitend gehouden de aanwijzingen van Klant met betrekking tot consultancydiensten op te volgen als dat van te voren schriftelijk is overeengekomen, de uitvoering daarvan, geen extra werkzaamheden met zich meebrengt en de aanwijzingen redelijk zijn en tijdig zijn gegeven.

7.4 Als is overeengekomen dat consultancydiensten door een bepaalde persoon worden verleend, is Informaxion niettemin bevoegd deze persoon, nadat zij Klant daarvan in kennis heeft gesteld, te vervangen door een andere persoon.

Artikel 8. IE-rechten

8.1 Alle IE-rechten op de Dienst, waaronder in ieder geval het Portaal, API en de Website, alsmede de via het Portaal en Dienst toegankelijk gemaakte informatie, berusten uitsluitend bij Informaxion en/of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt enkel de rechten die haar in dit artikel en/of bij Overeenkomst worden toegekend.

8.2 Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht, mag Klant de Dienst niet wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen op het Portaal, tenzij toegestaan door dwingend recht. Het is Klant evenmin toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van het Portaal te achterhalen of verkrijgen alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduiding omtrent IE-rechten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.

8.3 Het is Informaxion toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar IE-rechten. Indien Informaxion door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.4 Alle IE-rechten van Klant op de Content blijven eigendom van Klant. Door gebruik te maken van de Dienst verleent de Klant Informaxion een royaltyvrije, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken en reproduceren van de Content, voor zover dit in verband met het verlenen van de Dienst noodzakelijk is en voor het uitvoeren van analyses op geanonimiseerde Content. Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is deze licentie te verlenen aan Informaxion en vrijwaart Informaxion voor aanspraken van derden ten aanzien van Content.

8.5 Informaxion is gerechtigd om een eventuele handelsnaam, woordmerk (merknaam) of beeldmerk (bedrijfslogo) van Klant op te nemen in de openbare klantportfolio van Informaxion.

Artikel 9. Het verzenden en ontvangen van berichten

9.1 Via de Diensten van Informaxion kunnen berichten worden verzonden, waaronder mogelijk, maar niet beperkt tot verzending via Fax, E-mail, SMS, WeChat, Telegram, Messenger, Twitter en WhatsApp. Te verzenden berichten moeten mogelijk een bestaand en geautoriseerd mobiel nummer bevatten dat toebehoort aan de Klant of iemand die toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn of haar mobiele nummer. Informaxion is gerechtigd om berichten niet af te leveren indien er sprake is van onvoldoende afzenderinformatie.

9.2 Klant erkent dat het afleveren en ontvangen van berichten afhankelijk is van telecommunicatiebedrijven, mobiele netwerk operators, internet service providers, cross-platform instant messaging diensten, eventuele andere derden en de geldigheid van het (mobiele) nummer van de ontvanger(s).

9.3 Informaxion zal zich inspannen om berichten van Klant zo snel mogelijk af te leveren, maar kan geen specifieke maximum aflevertijd garanderen.

9.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Informaxion het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Informaxion, tenzij anders is overeengekomen.

9.5 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst en de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Informaxion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Informaxion worden verstrekt.

9.6 Om de (bepaalde) Diensten te kunnen leveren, zal Klant op verzoek van Informaxion een SIM kaart aanleveren.

9.7 Een door Klant aangeleverde SIM kaart zal door Informaxion enkel gebruikt worden om de Dienst te leveren.

9.8 Informaxion zal zich inspannen om ontvangen berichten, die doorgestuurd dienen te worden naar de Klant, te vergezellen van het telefoonnummer waarvan het bericht afkomstig is en om de inhoud van het betreffende bericht verder niet aan te tasten of te wijzigen.

Artikel 10. Ingekochte SMS berichten

10.1 SMS berichten, welke door Informaxion ten behoeve van Klant zijn verzonden, worden door Informaxion afgetrokken van het door Klant ingekochte aantal te verzenden SMS berichten.

10.2 Omdat Informaxion de aflevering van SMS berichten niet kan garanderen vanwege haar afhankelijkheid van derden, betaalt Informaxion eventuele niet-afgeleverde berichten niet terug aan Klant.

10.3 Door Klant ingekochte SMS berichten zullen niet door Informaxion worden terugbetaald. Indien het Account van de Klant niet ingelogd is geweest gedurende de laatste 12 maanden of meer, of wanneer de Overeenkomst is beëindigd, zal het tegoed aan SMS berichten van de Klant op nul worden gezet zonder voorafgaande mededeling aan de Klant.

10.4 Informaxion zal geen SMS berichten verzenden indien het berichten tegoed van de Klant op is.

Artikel 11. Beschikbaarheid en ondersteuning

11.1 Informaxion zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties, tenzij Klant een SLA heeft afgenomen die dergelijke toezeggingen bevat.

11.2 Wanneer dit nodig is ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst(en), heeft Informaxion het recht om haar systemen, inclusief het Portaal en de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen. Informaxion zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Informaxion is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

11.3 Informaxion heeft het recht om haar systemen, inclusief het Portaal en de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Informaxion zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Informaxion is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke aanpassing.

11.4 Informaxion zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

11.5 Informaxion zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Informaxion is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Informaxion is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst(en) niet ten goede komt.

11.6 Enige in een SLA opgenomen compensatiebeding op grond waarvan Klant aanspraak kan maken op een vergoeding indien Informaxion niet presteert zoals overeengekomen, moet beschouwd worden als boetebeding zoals beschreven in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (titel 1, afdeling 9, paragraaf 4).

11.7 Storingen kunnen gemeld worden door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat vermeld staat op de website van Informaxion. Storingen kunnen ook gemeld worden via het algemene telefoonnummer, zoals vermeld op de website van Informaxion.

Artikel 12. Privacy

12.1 De encryptie van het berichtenverkeer is afhankelijk van gebruikte applicatie of methode van verzending. Informaxion is derhalve niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor onbevoegde kennisname van berichten en Content.

12.2 Informaxion is gerechtigd om gehoor te geven aan een bevoegd gegeven last tot aftappen. Voor enige gevolgen hiervan, waaronder enige schade die Klant lijdt door het voornoemde aftappen, is Informaxion niet aansprakelijk.

12.3 Verzonden, ontvangen en doorgestuurde berichten, alsmede aanvullende gegevens omtrent deze berichten worden door Informaxion bewaard voor een periode van 14 dagen tot zes maanden tenzij anders in de Overeenkomst is opgenomen.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

13.2 Deze plicht tot strikte geheimhouding geldt voor de looptijd van de Overeenkomst en tot twee jaar na het ten einde komen van de Overeenkomst.

13.3 Informaxion is gerechtigd aan derden te tonen dat zij Diensten levert aan Klant teneinde haar Diensten te promoten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Informaxion voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Informaxion, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Informaxion ter zake van directe schade is per kalenderjaar beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Informaxion ter zake uitkeert, en indien de verzekeraar van Informaxion niet of slechts beperkt uitkeert is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Klant aan Informaxion heeft betaald in de maand voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

14.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
zaakschade; redelijkerwijs gemaakte onkosten die Klant zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Informaxion in overeenstemming is met de Overeenkomst, behoudens in het geval de Overeenkomst door Klant is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van Klant) (artikel 6:265 BW); redelijkerwijs door Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

14.3 Iedere aansprakelijkheid van Informaxion anders dan voor directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, verlies, verwisseling of beschadiging van Content of andere elektronische gegevens of software en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.

14.4 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Informaxion of haar bestuurders.

14.5 Informaxion is nimmer aansprakelijk voor schade in het geval van Overmacht, zoals bepaald in Artikel 16.

14.6 Klant vrijwaart Informaxion voor alle aanspraken van derden welke verband houden met het gebruik van de Diensten door de Klant of door derden wiens gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend.

14.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Informaxion meldt.

Artikel 15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, onbeschikbaarheid van diensten van derden, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (zoals SYN flood, DoS of DDoS-attacks), stroomstoringen en gevallen waarin Informaxion door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Informaxion kan worden gevergd, heeft Informaxion het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te beëindigen wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 16. Vergoeding en betaling

16.1 Voor het leveren van de Diensten dient Klant een vergoeding of vergoedingen te betalen aan Informaxion.

16.2 De voornoemde vergoeding(en) worden nader gespecificeerd in de Offerte en/of Overeenkomst.

16.3 Facturen worden elektronisch toegezonden. Klant stemt in met deze wijze van factureren.

16.4 Een factuur dient binnen 21 kalenderdagen betaald te worden, gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij anders aangegeven in de Offerte of Overeenkomst.

16.5 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Informaxion gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen, eerst na verloop van drie maanden vanaf het moment waarop de Overeenkomst is aangegaan. Informaxion zal Klant ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.

16.6 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde betalingstermijn is de Klant, die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

16.7 Indien een door Klant verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Informaxion.

16.8 Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

16.9 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

16.10 Informaxion is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat de Klant voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.

16.11 Informaxion is gerechtigd bedragen die zij van Klant te vorderen heeft te verrekenen. Klant is nimmer gerechtigd bedragen van Informaxion te verrekenen.

16.12 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Diensten schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

16.13 Indien Klant meerdere Diensten afneemt en de betaling van een enkele Dienst niet binnen de betalingstermijn voldoet, zijn de vorderingen ten aanzien van de andere afgenomen Diensten direct opeisbaar. Bovendien is het Informaxion toegestaan ook de andere Diensten op te schorten of de Overeenkomsten te beëindigen, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 17. Wijzigen Algemene Voorwaarden

17.1 Informaxion behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving aan Klant.

17.3 Indien Klant een wijziging van deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen deze datum.

17.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te alle tijde worden doorgevoerd. Bij voornoemde wijzigingen is Informaxion niet verplicht om ze vooraf bekend te maken.

17.5 Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel.

Artikel 18. Gevolgen van beëindiging

18.1 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervallen per direct alle door Informaxion aan Klant verleende rechten en zal Klant zich onthouden van het verstrekken van (sub)licenties aan nieuwe Gebruikers.

18.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Informaxion de Content vernietigen en is Informaxion niet langer verantwoordelijk voor het behoud van de Content in de omgeving van Klant in het Portaal. De Content zal aan Klant ter beschikking worden gesteld, mits Klant dat binnen één maand na de beëindiging van de Overeenkomst schriftelijk aan Informaxion verzoekt. In dat geval is Artikel 19.3 van toepassing.

18.3 Informaxion zal, mits technisch mogelijk, de Content op kosten van Klant in een algemeen leesbaar bestandsformaat aan Klant ter beschikking stellen, mits Klant daartoe binnen één maand na beëindiging schriftelijk aan Informaxion verzoekt en tussen Partijen overeenstemming is bereikt over de na te noemen voorwaarden. Als Informaxion een verzoek ontvangt, zal zij een voorstel doen aan Klant voor de over te dragen Content, de vergoeding en de overige voorwaarden van de overdracht. Informaxion staat niet in voor de beschikbaarheid, volledigheid, integriteit en bruikbaarheid van de Content. Informaxion is niet gehouden om de ter beschikking gestelde Content te converteren of anderszins gebruiksgereed te maken.

18.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden wegens een tekortkoming van één der Partijen zullen de prestaties die Klant op het moment van ontbinding reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Informaxion vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

18.5 De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

Artikel 19. Overige bepalingen

19.1 Klant is ermee akkoord dat Informaxion de op grond van de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Klant, aan een derde kan overdragen. Indien Klant de op grond van de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst aan haar toekomende rechten wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van Informaxion vereist.

19.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

19.3 De door Informaxion ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en logbestanden, bijvoorbeeld over het aantal ingekochte en verzonden berichten, gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

19.4 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

19.5 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.6 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank te Amsterdam.

BIJLAGE 1 – VERWERKERSOVEREENKOMST

1.1 Het gebruik van de Dienst kan de verwerking van Persoonsgegevens met zich meebrengen. Informaxion fungeert daarbij als Verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt met betrekking tot deze Persoonsgegevens aangemerkt als Verwerkersverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven.

1.2 Klant garandeert (i) dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de AVG, voldoet ten aanzien van de Persoonsgegevens. Klant staat er jegens Informaxion voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, (ii) dat zij gerechtigd is om de Persoonsgegevens aan Informaxion te verstrekken, en (iii) dat zij gerechtigd is Informaxion als verwerker van de betreffende Persoonsgegevens in te schakelen en Informaxion het recht te verlenen om zelf (sub)bewerkers in te schakelen.

1.3 Klant vrijwaart Informaxion volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens door Informaxion en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Klant. Klant vrijwaart Informaxion volledig tegen alle claims van derde partijen die voortvloeien uit de verwerkerving van Persoonsgegevens welke in de Content zijn opgenomen daar Content vrij in te vullen is door Klant.

1.4 Informaxion verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Informaxion garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klant, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden verwerkt, tenzij een op Informaxion van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Informaxion Klant, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

1.5 Informaxion zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer (laten) leggen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking en zo een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Informaxion zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.

1.6 Informaxion zal Klant, rekening houdend met de aard van de verwerking en voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

1.7 Het overbrengen van Persoonsgegevens door Verwerker buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen en/of na voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant.

1.8 Voor Informaxion is het mogelijk noodzakelijk gebruik te maken van Sub-Verwerkers voor het leveren van de Dienst. Sub-Verwerkers noodzakelijk voor de levering van de Dienst. Informaxion verplicht iedere Sub-Verwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

1.9 Indien Informaxion kennis krijgt van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG, zal zij i) Verwerkingsverantwoordelijke daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verder) verlies van en/of ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen en/of te beperken.

1.10 Informaxion zal, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan Klant en Klant ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident, indien dit incident naar het oordeel van Klant kwalificeert als een inbreuk zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG (“Datalek”).

1.11 Informaxion zal, voor zover redelijk, Klant ondersteunen bij de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichting om een Datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Informaxion is nimmer gehouden tot het zelfstandig verrichten van een melding van een Datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene.

1.12 Informaxion is nimmer aansprakelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op Klant rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

1.13 Informaxion zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Informaxion zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Informaxion is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Klant.

1.14 Informaxion zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een PIA (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren.

1.15 Informaxion zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat Verwerker voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG. Voorts zal Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verwerkingsverantwoordelijke of een door Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen. Indien de Verwerker van mening is dat een instructie in verband met het bepaalde in dit artikellid een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis.

1.16 Informaxion zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, aan geheimhouding verbinden ten aanzien van de Persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.

1.17 Deze bijlage dient te worden aangemerkt als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG. De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op deze bijlage. Indien op verzoek van een van de Partijen een separate verwerkersovereenkomst wordt aangegaan, prevaleert deze separate verwerkersovereenkomst boven artikel 13 uit deze voorwaarden.